Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Στρατολογικά / Πιστοποιητικά
   

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1.         Βασική αρμοδιότητα των προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Eλλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής τους περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν την μειωμένη θητεία, η οποία προβλέπεται για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

2.         Με τον νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006 επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές  σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις,  όσο και για την διάρκεια της θητείας τους.
Κόστος Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού: 50 Ευρώ

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.         Σύμφωνα με τον νόμο 3421 του 2005 / άρθρο 25, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για στρατολογικές υποθέσεις θεωρούνται:

α.        Όσοι ενήλικοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο Εξωτερικό μέχρι και σήμερα ή

β.        Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή

γ.         Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

4.         H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί. Οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας στρατεύσιμος που σε ηλικία 20 ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 25 χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, π.χ. στο μεταξύ παρέμεινε στην Ελλάδα για χρονική περίοδο πέραν των έξι συνεχών μηνών κατά το ίδιο έτος. Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται επίσης με τυχούσα απέλασή του στην Ελλάδα.

 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5.         Οι μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες δυνάμεις η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η  διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται ως εξής:

α.        Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (ανωτέρω περίπτωση3α) εκπληρώνουν τρίμηνη θητεία.

β.        Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (ανωτέρω περιπτώσεις 3β&3γ) είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

Επιτρέπεται η τμηματική, τουλάχιστον κατά δίμηνο εκπλήρωση της θητείας των μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.         Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί σε 810 Ευρώ.

7.         Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005(αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 8.         Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι εντάσσονται σε  μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. (3ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ) 

α.         Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.

β.        Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

γ.        Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας όπου θα αναγράφεται ο ακριβής τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).

δ.        Όλες οι σχολικές βεβαιώσεις του ενδιαφερόμενου (Schulbescheinigung και όχι Vertrag) ή όλα τα ενδεικτικά (Jahreszeugnis) κάθε σχολικής χρονιάς από την πρώτη ημέρα σχολείου μέχρι και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ε.         Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για το παιδί και για τους γονείς, από την ημερομηνία της γέννησης του μέχρι και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

στ.      Για τους γονείς ο οποίοι είναι μισθωτοί, βεβαιώσεις μισθών ή συντάξεων ( Versicherungsverlauf ή Μonatsabrechnung) και για ελεύθερους επαγγελματίες  βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung). (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό (στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα ανωτέρω δικαιολογητικά)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(δικαίωμα 6ΜΗΝΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ)

 α.        Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.

β.        Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

γ.        Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας για τον ακριβή τόπο εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).

δ.        Τις απαραίτητες  σχολικές βεβαιώσεις (Schulbescheinigung) ή τα ενδεικτικά (Jahreszeugnis) μέχρι και σήμερα και, εάν εργάζεται, αποδεικτικά εργασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας του (VERSICHERUNGSVERLAUF από LVA) ή (GEWERBEBESCHEINIGUNG), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος. (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ε.           Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για το παιδί και για τους γονείς, για τα 11 συνεχόμενα χρόνια διαμονής στο Εξωτερικό (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

στ. Για τους γονείς ο οποίοι είναι μισθωτοί, βεβαιώσεις μισθών ή συντάξεων ( Versicherungsverlauf ή Μonatsabrechnung) και για ελεύθερους επαγγελματίες  βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung). (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανηλίκου τέκνου για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό (στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα ανωτέρω δικαιολογητικά.

 ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΩΝ  ΕΧΟΥΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (6ΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ)

 α.        Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή.

β.        Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

γ.        Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας, όπου θα αναγράφεται ο  ακριβής τόπος εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).

δ.        Αποδεικτικά εργασίας 7 ετών ανάλογα με το είδος εργασίας του ενδιαφερόμενου. Για τους μισθωτούς πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (Versicherungsverlauf από LVA) και βεβαίωση εργοδότη για το είδος της εργασίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης (Gewerbebescheinigung), βεβαίωση από τον λογιστή (Steuerberatter) στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης και η διάρκειά της)  και επιπλέον φορολογικές δηλώσεις όλων των ετών (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ε.        Βεβαίωση δήλωσης του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο, για τα 7 συνεχόμενα χρόνια διαμονής στη Γερμανία (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

στ.      Βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΑΟΚ, ΒΚΚ κ.ο.κ) (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

 

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το πιστοποιητικό χορηγείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω πιστοποιητικών είναι εξάμηνη.

Το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού κοστίζει 50 Ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γερμανίας, οφείλουν να προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπον Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 9.         Για την έκδοση αναβολής από το στρατό, ως μόνιμος κάτοικος Γερμανίας απαιτείται:

α.        Να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά  που προαναφέρθηκαν και να εκδοθεί από το Προξενείο το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

β.        Στη συνέχεια, το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί στο Στρατολογικό σας Γραφείο, είτε από εσάς, είτε από το Προξενείο, με αντίστοιχη αίτηση χορήγησης αναβολής.

Αν έχετε πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να την διακόψετε, πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού  και την  εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού μέχρι και σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

 10.       Αναβολή από το στρατό λόγω σπουδών παίρνουν αυτοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης τους είναι :

α.        Μαθητές Λυκείων ή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναβολή μέχρι το 21ο έτος τους), ή

β.        Εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακές σπουδές (αναβολή μέχρι το 28 ο έτος τους), ή

γ.         Εγγεγραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (αναβολή μέχρι το 31 ο έτος τους), ή

δ.        Διορισμένοι ή εγγεγραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (αναβολή μέχρι το 33 ο έτος τους) ή

ε.         Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό (αναβολή μέχρι το 33ο έτος τους).

Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βαυαρίας. Τα γερμανικά δημόσια έγγραφα (πτυχία, ενδεικτικά, κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένα για την γνησιότητα τους με την σφραγίδα Αpostille. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή της Βαυαρίας και οι μεταφράσεις να επικυρωθούν από το Προξενείο.

 ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

 11.       Αν δεν συμπληρώνετε τις παραπάνω προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείτε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχετε διπλή υπηκοότητα και βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό και είστε ασφαλισμένος κανονικά) μπορείτε πάλι να πάρετε αναβολή από το στρατό. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως ακολούθως:

α.        Αίτηση προς το Γενικό Προξενείο Μονάχου.

β.        Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

γ.         Βεβαίωση του Γερμανικού Δημαρχείου (Meldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο, από την ημερομηνία της γέννησης του ή της εγκατάστασης του στη Γερμανία μέχρι και σήμερα (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

δ.         Αποδεικτικά εργασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας του (Versicherungsverlauf από LVA) ή (Gewerbebescheinigung,  βεβαίωση από τον λογιστή Steuerberatter στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης και η διάρκειά της) για τους Ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων επτά (7) ετών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

ε.         Βεβαίωση από τον αρμόδιο Γερμανικό φορέα για την ημερομηνία απόκτησης της Γερμανικής υπηκοότητας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

στ.       Βεβαίωση για την υγειονομική περίθαλψη άμεσα ασφαλισμένου από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Α.Ο.Κ., ΒΚΚ κ.ο.κ) και την κάρτα ασφάλισης (πρωτότυπα και φωτοτυπίες)..

ζ.         Για όσους έχουν υπηρετήσει στις Γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης. Η Βεβαίωση αυτή θα έχει επιπλέον την σφραγίδα Apostille και μετά θα μεταφραστεί από ορκωτό μεταφραστή της Βαυαρίας (πρωτότυπα και φωτοτυπίες).

η.        Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου από το Δήμο της Ελλάδας για τον ακριβή τόπο εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (πρωτότυπο ή τηλεομοιοτυπία (FAX) απευθείας από το Δήμο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.

 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 12.       Για την έκδοση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού χρειάζεται ραντεβού του ενδιαφερόμενου ή αντιπροσώπου του.

Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένη αλληλογραφία και ο αρμόδιος υπάλληλος θα επικοινωνήσει μαζί σας, σε τηλέφωνο που θα αναγράφεται στην αίτησή σας, προκειμένου να σας κλείσει το ραντεβού σε τηλέφωνο σταθερό ή e-mail

Έκδοση πιστοποιητικών, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 13:30 και επιπλέον την Πέμπτη από 14:30 -17:30

Επιπλέον πληροφορίες για Στρατολογικά θέματα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr

Διευκρινίσεις όσον αφορά στη στρατολογική νομοθεσία, μπορούν να ζητούνται και στο τηλέφωνο: 0049 - 3020612904 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση armylaw@greek-embassy.de . (Στρατολογικό Γραφείο Πρεσβείας Βερολίνου, που στελεχώνεται με ανώτατους αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.)

 

Στρατολογικά Θέματα
(ΓΡΑΦΕΙΟ 1)
Τηλ.: +49 89 99886720 και +49 89 99886729
E-mail:
stratologika_munich@mfa.gr

Ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30

Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
Αίτηση
Κατάσταση ορκωτών μεταφραστών
(Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί περιοριστική, αλλά ενδεικτική αναγραφή των ονομάτων των Ελλήνων Ορκωτών Μεταφραστών και Διερμηνέων στο Μόναχο.)
Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München