Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Πληρεξούσια / Ενορκες βεβαιώσεις - καταθέσεις / Διαθήκες
   

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ / ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΔΙΑΘΗΚΕΣ

 Στο Γενικό Προξενείο Μονάχου εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την σύνταξη:
Ειδικών Πληρεξουσίων
Ενόρκων Βεβαιώσεων - Καταθέσεων
Κατάθεσης Διαθηκών

 Πληρεξούσια

Ο εντολέας θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα: π.χ. θα πρέπει να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικος (άνω των 18 ετών).

1. Για την παροχή εντολής απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως ενώπιον του Προξενικού υπάλληλου με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

2. Απαιτούνται επίσης τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εντολοδόχου (το πρόσωπο, δηλαδή, προς το οποίο δίδεται η εντολή). Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται κατά τη σύνταξη και υπογραφή του πληρεξουσίου.

3. Σχέδιο του πληρεξουσίου θα πρέπει να αποστέλλεται σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου, στη διεύθυνση plirexousia_munich @mfa.gr, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού.

4. Στην περίπτωση που ο εντολέας δε γνωρίζει ελληνικά απαιτείται η παρουσία μεταφραστή. Ο μεταφραστής μεταφράζει το έγγραφο του πληρεξουσίου προφορικά και συνυπογράφει το πληρεξούσιο.

5.    Τα πρωτότυπα Πληρεξούσια παραμένουν στο αρχείο του Γενικού Προξενείου, όπου ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να τα αναζητήσει ανά πάσα στιγμή. Κατά τη σύνταξη του Πληρεξουσίου ο πολίτης λαμβάνει αντίγραφο. Κάθε αντίγραφο κοστίζει δέκα (10) ευρώ ανά φύλλο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Έγγραφα

1. Αίτηση
2. Διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εντολέα.
3. Τα ακριβή στοιχεία του εντολοδόχου, περιλαμβανομένων του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου, του μητρωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας με ημερομηνία και τόπο έκδοσής της.
4. Ακριβή περιγραφή των παρεχομένων εντολών  προς τον εντολοδόχο (αγορά, πώληση, σύναψη δανείου κ.α.).
5. Το σχέδιο του πληρεξουσίου θα πρέπει να συντάσσεται από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο και να διαβιβάζεται στο Γενικό Προξενείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plirexousia_munich @mfa.gr τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού.

Κόστος Υπηρεσίας: 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 50 Ευρώ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 10 Ευρώ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5 Ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100 Ευρώ

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 70 Ευρώ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ (ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ) 20 Ευρώ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100 Ευρώ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100 Ευρώ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 100 Ευρώ
ΠΡΑΞΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 50 Ευρώ

Ραντεβού:

 

Το ραντεβού είναι απαραίτητο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποστείλει ηλεκτρονικά το σχέδιο πληρεξουσίου τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού στη διεύθυνση plirexousia_munich@mfa.gr

 


  Notarielle Vollmachten / Beeidigte Aussagen / Testamente

 Das Griechische Generalkonsulat in München ist Bürgern u. a. behilflich bei der Ausstellung folgender Urkunden:

Sondervollmachten

Beeidigter Aussagen

Hinterlegung öffentlicher oder geheimer Testamente

 

A) Verfahren

 

1. Einen Antrag stellen

Entweder persönlich direkt beim Generalkonsulat (Möhlstr.22, 81675 München) oder per Fax (089/409626) bzw. E-Mail.

2. Vereinbarung eines Termins

Entweder bei der Abgabe des Antrages oder telefonisch (089/99886725) nach Versenden des Antrages per Fax oder E-Mail.

3. Unterzeichnung und Abholung deR OBENERWÄHNTEN URKUNDEN durch persönliches Erscheinen des Interessenten, bei gleichzeitiger Vorlage der notwendigen Unterlagen IM original

·                    Im Falle, dass der Interessent, der griechischen Sprache nicht oder nur teilweise mächtig ist, muss dieser bei Unterzeichnung des Verwaltungsaktes unbedingt von einer Bekannten, absolut vertrauenswürdigen Person begleitet werden, die volljährig ist, im Besitz eines gültigen REISEPASSES oder PERSONALAUSWEISES ist, unter keinen Umständen in die Angelegenheit des zu erstellenden Verwaltungsaktes involviert ist, über sehr gute Kenntnisse sowohl in der griechischen als auch in der Sprache des Interessenten verfügt, um als Übersetzer für den Interessenten aktiv zu werden. Sollte eine solche Person nicht zur Verfügung stehen, verweisen wir gerne auf die Liste der staatlich beeidigten Übersetzer des Griechischen Generalkonsulats. Interessenten finden die Liste auf der Internetseite: http://www.greekconsmuc.de/pdf/OrkotiMetafr.pdf. Auf Wunsch wird diese auch per Fax oder E-Mail zugeschickt.

·                    Im Falle der Niederschrift eines öffentlichen oder geheimen Testamentes, ist darüber hinaus die Anwesenheit dreier (3) natürlicher Personen erforderlich, die als Zeugen dienen werden.

B) Notwendige Unterlagen – BESCHEINIGUNGEN

1) IdentitätsNACHWEIS

a) Griechische Staatsbürger

PERSONALAUSWEIS, nicht älter als 15 Jahre, in gepflegtem Zustand mit Foto, von dem sich leicht die Übereinstimmung mit der betreffenden Person feststellen lässt oder Gültiger REISEPASS (oder ein seit maximal fünf Jahren abgelaufener REISEPASS), in gepflegten Zustand mit Foto, durch den sich leicht die Übereinstimmung mit der betreffenden Person feststellen lässt.

b) Staatsangehörige aus Ländern der Europäischen Union

Gültiger PERSONALAUSWEIS oder REISEPASS mit  Foto, durch den sich leicht die Übereinstimmung mit der betreffenden Person feststellen lässt, begleitet von einer offiziellen standesamtlichen URKUNDE (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Familienbuch) in deutscher, englischer, griechischer Sprache zur Feststellung der Namen des Vaters und der Mutter des Interessenten. Für jede andere Sprache ist eine beeidigte Übersetzung der oben genannten URKUNDE in griechischer Sprache erforderlich. Alternativ kann sich der Interessent eine spezielle Identitätsbescheinigung vom jeweils für ihn zuständigen deutschen Landratsamt oder Kreisverwaltungsreferat ausfüllen und beglaubigen lassen.

 

c) Sorgepflichtige Eltern

Hier gilt Gleiches wie unter a) und b).

Unbedingt notwendig sind noch: REISEPASS oder der PERSONALAUSWEIS der minderjährigen Kinder und ein Auszug aus dem FAMILIENBUCH

Alleinerziehende benötigen zusätzlich:

Bei Scheidungen:

Den richterlichen Beschluss für das Sorgerecht über die Kinder. Im Falle einer deutschen Scheidungsurkunde sollte diese ins Griechische übersetzt werden.

Bei Witwenschaft:

eine standesamtliche Sterbeurkunde des verstorbenen Elternteils.

d) Natürliche Personen die gerichtlichen Beistand – Fürsorge ausüben

Hier gilt Gleiches wie unter a) und b). Zusätzlich: REISEPASS oder PERSONALAUSWEIS der per Gerichtbeschluss beizustehenden minder- oder volljährigen Personen.

PERSONALAUSWEIS des gerichtlichen Beistands (amtlich übersetzt).

Richterlicher Beschluss der Zuweisung des gerichtlichen Beistands

Zusätzlich:

Im Falle der Verwaltung oder Veräußerung von Grundbesitz: Aktueller richterlicher Beschluss über die Kompetenzausweitung des gerichtlichen Beistandes bezüglich der Verwaltung – Veräußerung von Grundbesitz (amtlich übersetzt).

e) Privatpersonen, die im Auftrag von juristischen Personen (Unternehmen) mit Sitz in Griechenland handeln

ähnlich wie unter a) und b)

Zusätzlich:
i. Juristische Personen (Unternehmen) in Form eines Einzelunternehmens mit Sitz in Griechenland

Nachweis über einen Eintrag bei der  zuständigen Industrie- und Handelskammer
ii. Nachweis über gesetzliche Vertretung juristischer Personen (Unternehmen) in Form einer

O.E. = offenen Handelsgesellschaft

E.E. =  Kommanditgesellschaft

mit Sitz in Griechenland

Beglaubigter Auszug der eingetragenen Satzung aus dem Handelsregister des zuständigen Landgerichts. Bestätigung des zuständigen Landgerichts darüber, dass die Satzung nicht geändert wurde.

iii.  Nachweis über gesetzliche Vertretung juristischer Personen (Unternehmen) in Form einer GmbH (E.P.E.) mit Sitz in Griechenland

Beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister des zuständigen Landgerichts.Beglaubigung vom Sekretariat des Landgerichts über die nicht Änderung des Handelsregisterauszuges.

Kopie des BGB (Bundesgesetzesblatt) mit Zusammenfassung der Satzung.
iv.  Nachweis über gesetzliche Vertretung juristischer Personen (Unternehmen) in Form einer AG (A.E.) mit Sitz in Griechenland

Beglaubigte Abschrift der bei der zuständigen Präfektur eingetragenen Satzung BGB mit der Bekanntmachung der Präfektur über den Eintrag des Gründungsprotokolls in das Register AG der Präfektur.

Bestätigung von der Präfektur, dass die Satzung der AG nicht geändert wurde.

Beschluss des Vorstandes

(im Fall, dass in der Satzung der AG so

etwas vorgesehen ist).

   

f) Natürliche Personen die im Auftrag von juristischen Personen (Unternehmen) mit Sitz im Verantwortungsbereich des Griechischen Generalkonsulats in München tätig werden

ähnlich wie unter a) und b)

Zusätzlich:

Nachweis über gesetzliche Vertretung juristischer Personen (Unternehmen) mit Sitz im Verantwortungsbereich des Griechischen Generalkonsulats in München

Amtlicher aktueller Auszug aus dem   Registerblatt des jeweils zuständigen Amtsgerichts

Zusammenfassung der Satzung  (amtlich übersetzt ins Griechische) Beschluss des Vorstandes (falls in der Satzung Vorgesehen) (auch übersetzt ins Griechische)

g) Zeugen

ähnlich wie unter a) und b)

h) Dolmetscher – Übersetzer

Gültiger PERSONALAUSWEIS oder REISEPASS

 

2) AufenthaltSBESCHEINIGUNGEN

- PERSONALAUSWEIS aus dem die aktuelle Adresse ersichtlich ist.

oder

- Ein aktuelles offizielles Dokument, das die angegebene Adresse bestätigt solche sind: Eine Strom- oder Telefonrechnung. Ein Dokument der Rentenversicherungsanstalt oder einer Bank oder wenn nichts anderes vorhandeneine Meldebescheinigung von der zuständigen Meldestelle.

 C) GEBÜHREN

Notarielle Vollmachten / Beeidigte Aussagen

Fünfzig (50) Euro für jedes einzelne Blatt (Vor- und Rückseite) des Originals

und fünf (05) Euro für jedes Blatt einer Kopie (Vor- und Rückseite).

Niederschrift von öffentlichen Testamenten

Fünfundsiebzig (75) Euro

Niederschrift von geheimen Testamenten

Fünfunddreißig (35) Euro

 

Πληρεξούσια / Διαθήκες / Αναγνωρίσεις
(ΓΡΑΦΕΙΟ 4)
Ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
Αίτηση Ελληνική
Antrag auf Deutsch
Κατάσταση δικηγόρων
(Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί περιοριστική, αλλά ενδεικτική αναγραφή των ονομάτων των Ελλήνων Δικηγόρων στο Μόναχο.)
Κατάσταση ορκωτών μεταφραστών
(Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί περιοριστική, αλλά ενδεικτική αναγραφή των ονομάτων των Ελλήνων Ορκωτών Μεταφραστών και Διερμηνέων στο Μόναχο.)
Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München