Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.)
   

 

Ο ρόλος και η Αποστολή των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.)

 

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προξενικών αρχών, και έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

 

Σήμερα λειτουργούν 61 Γραφεία Ο.Ε.Υ. σε χώρες με ιδιαίτερο οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Επίσης λειτουργεί Γραφείο Ο.Ε.Υ.  στην Θεσσαλονίκη,  για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας.

 

Tα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ανταποκρινόμενα στα νέα δεδομένα, παρέχουν ηλεκτρονικώς, μέσω της νέας δικτυακής πύλης του Υπουργείου Εξωτερικών (www.agora.mfa.gr)

τις πληροφορίες αυτές σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Επιπλέον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με βάση τυποποιημένες διαδικασίες στο πλαίσιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ενόψει μελλοντικής πιστοποίησής τους.

 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Γραφείων ΟΕΥ περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική με τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου ερώτηση.

 

Νικόλαος Μπελιάς

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α'

Προϊστάμενος Γραφείου Ο.Ε.Υ.


Τηλ.: +49 89 998867 18

Fax:  +49 89 409626

E-Mail: ecocom-munich@mfa.gr

 

Αποποίηση Ευθύνης - Disclaimer

 

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., δίνονται καλόπιστα και χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη.
All information by the Economic and Commercial Offices are given bona fidae (in good faith) and without any responsibility whatsoever 

 

 ABTEILUNG FÜR WIRTSCHAFT- UND HANDELSANGELEGENHEITEN

 

Die Büros für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten (WHA) sind Abteilungen der diplomatischen oder konsularischen Vertretungen und haben als Hauptaufgabe die Unterstützung und Förderung der griechischen Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten im Ausland.

 

Heute bestehen 61 Büros der Wirtschafts- und Handelsabteilungen in Ländern mit besonderem Wirtschafts- und Handelsinteresse für Griechenland. Ebenso besteht ein Büro (WHA) in Thessaloniki für die Belange der Unternehmer in Nord Griechenland.

 

Die Büros (WHA) bieten nach den heutigen neuen Gegebenheiten die Möglichkeit durch das neue Internetportal des Auswärtigen Amtes (www.agora.mfa.gr) elektronisch Informationen an jeden Interessenten.

 

Zusätzlich bieten die Büros Ihre Dienstleistungen nach vorgeschriebenen Vorgehensweisen im Rahmen von Qualität Standards nach ISO 9001:2008 bei zukünftiger Zertifizierung an.

 

Mehr Informationen zu den Zuständigkeiten der Büros (WHA) finden Sie  auf der Internetseite www.agora.mfa.gr

 

Wir stehen Ihnen zur Verfügung für jegliche Fragen in Bezug auf die Zuständigkeiten unserer Abteilung (WHA) in München.

 

Herr Nikolaos Belias

Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung

 

 

Tel.: +49 (0) 89 998867 18

Fax: +49 (0) 89 409626

E-Mail: ecocom-munich@mfa.gr

 

Impressum

 

Alle Informationen die über die Büros (WHA) zur Verfügung gestellt werden sind  im Sinne des guten Glaubens und ohne jegliche Gewähr.

 

 

   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München