Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Πιστοποιητικά Μετοικεσίας
   

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

1. Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές το ΙΧ Αυτοκίνητο τους.  Σύμφωνα όμως με το άρθρο 17 του Νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ40Α/15.03.2010), πρέπει οι μετοικούντες να καταβάλλουν τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας Αυτοκινήτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αναφερόμενου νόμου.
2. Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το επάγγελμα του ατόμου. Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από τους οικογενειακούς, ή άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς που έχει το πρόσωπο στον τόπο αυτόν.
3. Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/ εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν μετακομίσουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα. Κάθε οικογένεια δικαιούται ένα (1) πιστοποιητικό μετοικεσίας άπαξ στην ζωή της. Γι αυτό τον λόγο πρέπει να προσκομίζονται τα διαβατήρια όλων των μελών της οικογένειας που μετοικούν μαζί. Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται η οριστική και τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου, η οποία πρέπει είτε να έχει εκδοθεί, είτε να έχει αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Τα ενήλικα τέκνα μιας οικογένειας εφόσον έχουν δικούς τους πόρους και επιθυμούν να μετοικήσουν, μπορούν να λάβουν αυτόνομα το δικό τους πιστοποιητικό μετοικεσίας.
4. Το Πιστοποιητικό μετοικεσίας αφορά αποκλειστικά την εισαγωγή στην Ελλάδα Ι.Χ. αυτοκινήτου ή άλλου μέσου μεταφοράς, χωρίς καταβολή τέλους ταξινόμησης, το οποίο όμως πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται στην κατοχή του/της ενδιαφερομένου/νης για μετοίκηση, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την υπογραφή της δήλωσης μετοικούντος και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Κόστος Πιστοποιητικού Μετοικεσίας: 120 Ευρώ

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.
Τα μέσα μεταφοράς για τα οποία ασκείται το δικαίωμα μετοικεσίας είναι:

α. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννιά (9) θέσεων περιλαμβανομένου και του οδηγού (ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), καθώς και το ρυμουλκούμενο από αυτό όχημα.

β. Ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν επιτρέπεται αν εισάγεται και αυτοκινούμενο τροχόσπιτο).


γ. Ένα μοτοποδήλατο ή μία μοτοσικλέτα.

δ. Ένα σκάφος αναψυχής.

ε. Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ


6.
Απαιτείται να προσκομισθούν κατά κανόνα στο Προξενείο τα ακόλουθα :

α. Βεβαίωση δήλωσης τελευταίων ετών από το Γερμανικό Δημαρχείο (M
eldebestätigung) για τον ενδιαφερόμενο και την οικογένεια του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
β. Διαβατήρια ή αστυνομικές ταυτότητες όλων των μετοικούντων (ιδίου και συζύγου).

γ. Άδεια οδήγησης εξάμηνης τουλάχιστον χρονικής ισχύος.

δ. Πρωτότυπος τίτλος κυριότητας του αυτοκινήτου (Fahrzeugbrief και Fahrzeugschein).

ε. Αποδεικτικά εργασίας ή σύνταξης όλων των μετοικούντων:

(1). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ (ιδίου και συζύγου)
Πρόσφατη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών (V
erschiherungsverlauf) από τον αρμόδιο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό φορέα (LVA, BFA, κλπ.) και βεβαίωση από το Ταμείο ανεργίας (Arbeitsamt) για τους ανέργους.

(2). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ιδίου και συζύγου)
Δήλωση έναρξης της επιχείρησης (G
ewerbeanmeldung) καθώς και βεβαίωση της παύσης της (Gewerbeabmeldung) από την αρμόδια Γερμανική αρχή, καθώς και φορολογικές βεβαιώσεις για τα δύο τελευταία χρόνια από την αρμόδια Εφορία.

(3). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ιδίου και συζύγου)
-Απόφαση συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα, (R
entebescheid)
-Πρόσφατη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών (Versicherungsverlauf) και

-Αποδεικτικά καταβολής της σύνταξης στη Γερμανία (R
entenanpassung).

(4). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
-Όσοι είναι άνεργοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας (A
rbeitsamt) για την ακριβή ημερομηνία παύσης καταβολής του επιδόματος ανεργίας και τη βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων (Versicherungsverlauf LVA) για τα προηγούμενα εργάσιμα συντάξιμα χρόνια. (Το ταμείο ανεργίας μόνο δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας στο εξωτερικό)

στ. Πριν σας εκδοθεί το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας, θα πρέπει να κατέχετε και να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας στη Γερμανία επί έξη συνεχόμενους μήνες. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι, για την απόδειξη της εξάμηνης κατοχής και χρήσης του αυτοκινήτου σας στη Γερμανία, μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ενοικίου, ρεύματος και τηλεφώνου).

7.  Πρόσθετα Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων:

α.  Σε περίπτωση διαζυγίου απαιτείται σχετική δικαστική απόφαση.

β.  Σε άγαμους απαιτείται πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής της Ελλάδας.

γ.  Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Όσοι από τα ενήλικα μέλη της οικογενείας που μετοικούν δεν έχουν εργασία αλλά μόνο οικογενειακή ασφάλιση (Familienversicherung), προσκομίζουν βεβαίωση από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (ΑΟΚ, ΒΚΚ, ΙΚΚ κλπ.).

Σας παρακαλούμε, όταν έλθετε, να έχετε μαζί σας τόσο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, όσο και δύο φωτοτυπίες από κάθε δικαιολογητικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας δεν χορηγείται δι’ αντιπροσώπου, με πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση ή με το ταχυδρομείο.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού χρεώνονται 120 ευρώ.
Το πιστοποιητικό μετοικεσίας ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.
Αρμόδιο Υπουργείο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Μετοικεσίας καθώς και για τον τελωνισμό των αυτοκινήτων είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (που αντιπροσωπεύονται από τα κατά τόπους Τελωνεία) διατηρούν το δικαίωμα επανελέγχου των προϋποθέσεων χορηγήσεως του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Η εικονική μετοικεσία διώκεται ποινικώς.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

8. 
Κατά την είσοδό σας στην Ελλάδα πρέπει :
 
α.  Το όχημά σας να φέρει απαραιτήτως κανονικές Γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας (όχι προσωρινής κυκλοφορίας: Zoll)

β.  Να προμηθευτείτε από τις συνοριακές τελωνειακές αρχές το «Έντυπο Πρώτης Εισόδου».

Από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου του οχήματος, έχετε ένα (1) μήνα προθεσμία για να εμφανισθείτε στις τελωνειακές αρχές της περιοχής κατοικίας σας στην Ελλάδα, για να προσκομίσετε το πιστοποιητικό μετοικεσίας και το έντυπο πρώτης εισόδου του αυτοκινήτου και να ζητήσετε την ταξινόμηση του οχήματός σας και την έκδοση των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

9.  O σχετικός νόμος προβλέπει μία δοκιμαστική περίοδο 24 μηνών, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της μετοικεσίας, είτε να επιστρέψουν πάλι στο εξωτερικό. Η αντίστοιχη δοκιμαστική περίοδος για τους συνταξιούχους είναι 36 μήνες.

10. Αν, λοιπόν, δεν έχει περάσει η προθεσμία των 24 (ή, για τους συνταξιούχους, 36) μηνών, μπορείτε να έλθετε στο Προξενείο (ή στην αρμόδια Διοικητική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα) και να ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να σας εκδώσουμε το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να μας αναφέρετε την ακριβή ημερομηνία εισόδου σας στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένα κατοικήσει στην Γερμανία δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από αυτήν την ημερομηνία και να έχετε στην κατοχή τους το Ι.Χ. αυτοκίνητό σας επί έξι μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία. Επιπλέον, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να έχει παραμείνει στην Γερμανία καθ' όλο το χρονικό διάστημα, που βρίσκεστε στην Ελλάδα δοκιμαστικά.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

11. Για την έκδοση πιστοποιητικού Μετοικεσίας χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού,  τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 13:30 και επιπλέον την Πέμπτη από 14:30 - 17:30
Τηλεφωνική συνεννόηση για ραντεβού καθημερινά από  13:30 – 16:00.
Επιπλέον πληροφορίες για θέματα μετοικεσίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
http://www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών

Εφόσον βρίσκεστε ήδη στην Ελλάδα, μπορείτε να πάτε, κατόπιν συνεννοήσεως στην αρμόδια Διοικητική Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, Ε3 Δ/νση, οδός Ζαλοκώστα 1, 106 71,  Αθήνα, τηλ. 210-3682344).

 


 

 • ERFORDERLICHE UNTERLAGEN -FÜR EU ANGEHÖRIGE- UM DEN HAUPTWOHNSITZ NACH GRIECHENLAND ZU VERLEGEN UND EIN KFZ NACH GRIECHENLAND EINZUFÜHREN  

  ALLGEMEINES

  Notwendige Voraussetzung ist ein nachgewiesener Mindestaufenthalt von 2 Jahren in der BRD sowie die offizielle Abmeldung bei den deutschen Behörden. Das KFZ welches mit eingeführt wird, muss einen Benzin-Katalysator-Antrieb haben und mindestens 6 Monate im Besitz des Fahrzeugshalters sein, der gleichzeitig auch der Nutzer ( in der BRD ) ist.

  Der erforderliche Mindestaufenthalt von 2 Jahren kann durch folgende Unterlagen nachgewiesen werden, welche beim griechischen Generalkonsulat vorgelegt werden müssen. - Sozialversicherungsnachweis bzw. Liste des gesamten Versicherungsverlaufs ( von der BfA bzw. von der LVA )

  Mietvertrag bzw. Telefon -, Wasser -, Abwasser - oder Heizkostenrechnungen

  Bescheide des Finanzamtes

  Der/die Interessent/-in muss seinen/ihren Pass und den Pass seiner Ehefrau /ihres Ehemannes zum griechischen Generalkonsulat mitbringen und eine gültige Postanschrift in Griechenland angeben.

  Bezüglich des KFZ müssen folgende Unterlagen beim griechischen Generalkonsulat vorgelegt werden:

  KFZ- Brief und KFZ- Schein ( Nachweis über den Fahrzeughalter )

  Führerschein ( kann griechisch oder deutsch sein), der ebenfalls mindestens 6 Monate vorher ausgestellt wurde und noch gültig ist.

  KFZ- Kaufvertrag oder Rechnung

  Das KFZ muss unbedingt die regulären deutschen Kennzeichen und keine Zollkennzeichen bei seinem Eintritt in Griechenland haben.

  Zusätzlich gilt:

  SELBSTSTÄNDIGE müssen beim griechischen Generalkonsulat folgende Unterlagen vorlegen:

  Ihre Gewerbe An - und Abmeldung

  Bestätigung vom Steuerberater über die gesamte Dauer ihres Unternehmens sowie uber ihre Steuererklärungen der letzten 3 Jahre.

  RENTNER müssen beim griechischen Generalkonsulat folgende Unterlagen vorlegen:

  Ihren Versicherungsverlauf von der BfA bzw. der LVA sowie ihren Rentenbescheid

  ARBEITSLOSE müssen beim griechischen Generalkonsulat folgende Unterlagen vorlegen:

  Die Bestätigung vom Arbeitsamt ( über die genaue Dauer der Arbeitslosigkeit in der BRD) hier vom ersten bis zum letzten Tag der Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung ( des Arbeitslosengeldes bzw. der Arbeitslosenhilfe ).
  GESCHIEDENE müssen beim griechischen Generalkonsulat folgende Unterlagen vorlegen:

  Das rechtskraftige Scheidungsurteil .

  VERWITWETE müssen beim griechischen Generalkonsulat folgende Unterlagen vorlegen:
  Die standesamtliche Sterbeurkunde des Ehegatten.

  Alle Unterlagen müssen im Original und in zweifacher Kopie beim griechischen Generalkonsulat vorgelegt werden.

 •   Πιστοποιητικά Μετοικεσίας
  (ΓΡΑΦΕΙΟ 1)
  Τηλ.: +49 89 9988 6720 ή +49 89 99886729

  E-mail: metoikesia_munich@mfa.gr
   
  Ώρες υποδοχής κοινού:
  Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
  Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
   
  Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
  Αίτηση Ελληνική
   
     
  Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
     
    Επιστροφή
      Griechisches Generalkonsulat München,
  Möhlstrasse 22, 81675 München