Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Ληξιαρχείο / Ιθαγένειες
   

I . Δ Η Λ Ω Σ Η Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ
ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
Ή, ΕΑΝ Ο ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ, Ο ΙΔΙΟΣ

Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ:

Α) ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

1) Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη (χωρίς Apostille ή μετάφραση)

2) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου των γονέων ως εξής:

- Αν ο γάμος έγινε στην Ελλάδα, από το Ελληνικό Ληξιαρχείο

- Αν ο γάμος έγινε στο εξωτερικό, από Ελληνικό Προξενείο ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ή

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων

Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

Β) ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Βα) Και οι δύο γονείς Έλληνες, ή μητέρα Ελληνίδα και πατέρας αλλοδαπός

1) Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πρωτότυπη (χωρίς Apostille ή μετάφραση)

2) Αν υπάρχει αναγνώριση από το φυσικό πατέρα, πρωτότυπη με Apostille και μετάφραση

3) Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων (αν αυτό είναι δυνατό, γιατί αν προσέρχεται η μητέρα, πιθανώς να μην έχει κάποια σχέση πλέον με τον πατέρα)

Κόστος: 30 ευρώ ένσημο για την επικύρωση υπογραφής του μεταφραστή, 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

Ββ) Πατέρας Έλληνας και μητέρα αλλοδαπή*

1) Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης πρωτότυπη με Apostille και μετάφραση

2) Αναγνώριση από το φυσικό πατέρα, πρωτότυπη με Apostille και μετάφραση

3) Πιστοποιητικό αγαμίας της μητέρας κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού πρωτότυπη με Apostille και μετάφραση (αν η μητέρα δεν είναι Γερμανίδα, τότε το πιστοποιητικό αυτό από τη χώρα της ή το Προξενείο της)

4) Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα στο Δήμο αναζητείται και από την Αρχή μας

5) Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων

*Δεν καταχωρείται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην πρωτεύουσα του Νομού όπου ανήκει ο Δήμος εγγραφής του πατέρα. Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη καθορισμού ιθαγένειας του τέκνου

Κόστος: 100 ευρώ για την αίτηση, 30 ευρώ ένσημο για κάθε επικύρωση υπογραφής του μεταφραστή

II . Δ Η Λ Ω Σ Η Β Α Π Τ Ι Σ Η Σ

ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ , Ο ΙΔΙΟΣ

Α ) ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

Πιστοποιητικό Βάπτισης από την Εκκλησία, πρωτότυπο

  Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

  Β) ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

1) Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του παιδιού ή του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών (αν γεννήθηκε στο εξωτερικό)

2) Πιστοποιητικό Βάπτισης από την Εκκλησία, πρωτότυπο

Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

III . Δ Η Λ Ω Σ Η Γ Α Μ Ο Υ

ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΤΟ ΓΑΜΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ

1) Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου , πρωτότυπη ( χωρίς Apostille ή μετάφραση)

ή/και

Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία (όταν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο):

α) Πολιτικός και θρησκευτικός γάμος τελέσθηκαν στη Βαυαρία:

- Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία

- Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων

Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

β) Ο πολιτικός γάμος έγινε στην Ελλάδα και ο θρησκευτικός στη Βαυαρία

- Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

- Πιστοποιητικό Γάμου από την Εκκλησία

- Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο συζύγων

Κόστος: 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

IV . Τ Ε Λ Ε Σ Η Γ Α Μ Ο Υ

ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

(ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Άδεια γάμου από το Δήμο εγγραφής των μελλονύμφων στην Ελλάδα

2) Πιστοποιητικό εγγραφής των μελλονύμφων από το Δήμο τους στην Ελλάδα (όχι απλώς τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Αν οι μελλόνυμφοι δεν προτίθενται να μεταβούν στην Ελλάδα για τη διαδικασία έκδοσης άδειας γάμου, θα πρέπει να προσέλθουν στο Προξενείο με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα έντυπα που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας γάμου. Τα έντυπα αυτά, επί των οποίων θα έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους (κόστος 10 ευρώ ένσημο για κάθε υπογραφή), θα πρέπει να αποστείλουν σε κάποιον εξουσιοδοτούμενό τους στην Ελλάδα για τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας.

Στη συνέχεια, οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να προσέλθουν και οι δύο στην Αρχή μας, με πρωτότυπα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να υπογράψουν τα έγγραφα εκείνα που αφορούν στην τέλεση του γάμου και να ορισθεί ημερομηνία γάμου.

Την ημέρα του γάμου, οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με δύο μάρτυρες ενηλίκους, με τις ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους, τόσο οι μελλόνυμφοι, όσο και οι δύο μάρτυρες.

Κόστος: 100 ευρώ ένσημο για την τέλεση του γάμου (200 ευρώ για μη μονίμους κατοίκους εξωτερικού), 10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

V. Δ Ι Α Ζ Υ Γ Ι Ο

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ:

Α) Ο ΓΑΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ*

1) Πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου. Η απόφαση πρέπει να έχει καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη (rechtskraeftig).

2) Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός Ναός που τελέσθηκε ο γάμος

Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

Β) Ο ΓΑΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

1) Απόφαση διαζυγίου ελληνικού Δικαστηρίου

2) Πιστοποιητικό αμετακλήτου

3) Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός Ναός που τελέσθηκε ο γάμος

*Προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει ήδη η Προξενική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Αν όχι, πρέπει να προσκομισθεί και η Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για να καταχωρηθεί

Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

Γ) Ο ΓΑΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

1) Αντίγραφο της ελληνικής Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

2) Πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου. Η απόφαση πρέπει να έχει καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη (rechtskraeftig).

3) Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου (ή και θρησκευτικού γάμου) απαιτείται Διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο Ιερός Ναός που τελέσθηκε ο γάμος

Κόστος: 10 ευρώ για την καταχώρηση του διαζυγίου, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο

 

VI . Δ Η Λ Ω Σ Η Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ

1) Γερμανική Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πρωτότυπη, χωρίς Apostille ή μετάφραση

Ή

Πιστοποιητικό Θανάτου από Νοσοκομείο, Κλινική ή ιδιώτη γιατρό

2) Ταυτότητα ή/και διαβατήριο του αποβιώσαντος

3) Leichenpass , σε περίπτωση μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα

Εκείνος που θα προσέλθει για τη δήλωση θανάτου, θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω στοιχεία για το νεκρό:

- Όνομα πατέρα (αν υπάρχει μόνο διαβατήριο)

- Ονοματεπώνυμο συζύγου (και πατρικό επώνυμο για γυναίκες, οι οποίες έχουν μεταβάλει το επίθετό τους λόγω γάμου)

- Ονόματα και χρονολογίες γέννησης ανηλίκων τέκνων, αν υπάρχουν

Π.χ. {όνομα θανόντος} του {όνομα πατρός}, σύζυγος του/της., πατέρας/μητέρα του/των.)

Κόστος:10 ευρώ ένσημο για το Βιβλίο, 10 ευρώ ένσημο για κάθε αντίγραφο, 10 ευρώ για τη θεώρηση του Leichenpass

 

VII. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΣ

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου .

2) Πιστοποιητικό κτήσης άλλης ιθαγένειας

3) Ποινικό Μητρώο από τη χώρα μόνιμης κατοικίας

4) Βεβαίωση διαμονής σε Δήμο της Βαυαρίας

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα

6) Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα

Τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 (γερμανικά έγγραφα), πρέπει να προσκομίζονται με Σφραγίδα Apostille και μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή.

Κόστος: 30 ευρώ ένσημο για την επικύρωση κάθε υπογραφής του μεταφραστή

 

Ληξιαρχικά Θέματα

Υποδοχή κοινού
ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Για Ραντεβού πιέστε ΕΔΩ
Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
Αίτηση
Κατάσταση ορκωτών μεταφραστών
( Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί περιοριστική, αλλά ενδεικτική αναγραφή των Ελλήνων ορκωτών μεταφραστών και Διερμηνέων στο Μόναχο. )
Κατάσταση δικηγόρων
(Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί περιοριστική, αλλά ενδεικτική αναγραφή των ονομάτων των Ελλήνων Δικηγόρων στο Μόναχο.)
Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München