Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Impressum
   

Griechisches Generalkonsulat
Möhlstrasse 22
81675 München

Telefon +49 (0)89 9988 6710 - Fax: +49 (0)89 409626
Bei Fragen und Anregungen, wenden Sie sich bitte schriftlich an oben genannte Adresse

Diese Seiten wurden von uns erstellt. Elektronische Weiterverarbeitung und Nachdruck ist nur mit vorheriger Einwilligung des Griechischen Generalkonsulats möglich.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung und Haftung über die Richtigkeit der Inhalte von externen Informationen. Alle Rechte vorbehalten.

Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σαν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

Περιορισμοί χρήσης
Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών (το οποίο στο παρών κείμενο θα καλείται ΥΠΕΞ). Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν ( download ), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα ( copyright ) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ( links ), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Το ΥΠΕΞ δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Το ΥΠΕΞ απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

 

Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Nutzungsbedingungen dieser Website
Die Nutzungsbedingungen richten sich an jede Person die irgendeine Seite dieser Website besucht. Irgendwelche Bedingungen, Situationen, Enthaltungen oder rechtliche Bemerkungen auf irgendwelcher Seite dieser Website sollen als im vorliegenden Text erscheinend und dessen Inhalt betrachtet werden.
Die Nutzung der Website bedeutet die gleichzeitige Annahme der Nutzungsbedingungen. Falls Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, benutzen Sie nicht diese Website.

Nutzungsbeschrankungen
Diese Website ist Eigentum des Griechischen Aussenministeriums. Das Kopieren, Downloaden, Vervielfaltigen, Verteilen, Verkaufen, Veroffentlichen und Vertreiben von Inhalten dieser Website ist durch die Nutzer untersagt, ausser fur die personliche nicht geschaftliche Nutzung und unter der Voraussetzung der Nichtverletzung der Urheberrechte.
Graphiken und Bilder, die Inhalt der Website sind, sind urheberrechtlich geschutzt und durfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung der entsprechenden Verantwortlichen vervielfaltigt werden. Anderung der Inhalte oder Nutzung fur andere Zwecke wird strafrechtlich geahndet.

Links
Diese Website beinhaltet Links zu anderen Websites, die von Dritten (privatrechtlich oder offentlichrechtlich) gefuhrt werden. Diese Links stehen den Nutzern zu ihrer eigenen Bedienung zur Verfugung.
Das Griechische Aussenministerium ist wegen eventueller falscher oder mangelnder Informationen dieser Websites oder wegen eines durch die Nutzung dieser verursachten Schadens nicht in Verantwortung zu ziehen. Das Aussenministerium entzieht sich jeglicher Haftung uber den Inhalt dieser Links, zu denen der Nutzer sich mit eigener Verantwortung Zugang verschaft.


Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, που ανήκει στο ΥΠΕΞ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Η αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/97),που πρέπει να εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Γενικό Προξενείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Υποκειμένων") που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή στους χρήστες της πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

Εγγραφή χρήστη
Για την εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη, ζητούνται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο χρήστη, e - mail , κινητό τηλέφωνο. O χρήστης με δική του συγκατάθεση μπορεί να δηλώσει επιπλέον προαιρετικά στοιχεία όπως τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή fax του. Τα ανωτέρω στοιχεία - μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - διατηρούνται στην βάση δεδομένων του Γενικού Προξενείου.

Κλείσιμο ραντεβού
Για το κλείσιμο ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας απαιτείται η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων. Στο Γενικό Προξενείο συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού, δηλ. της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επίσης συλλέγονται εκείνα και μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η εταιρεία που παρέχει το λογισμικό για το κλείσιμο ραντεβού εφαρμόζει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων. Η εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, μέσω της οποίας είναι δυνατό το κλείσιμο ραντεβού, δεσμεύεται συμβατικά να μην διατηρεί οποιοδήποτε στοιχείο μετά την εκπλήρωση της αποστολής της, δηλαδή το κλείσιμο ραντεβού, και να μην γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης, ή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειές του σε προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα.

Links to other sites ("Σύνδεσμοι")
Το portal που ανήκει στο ΥΠΕΞ περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το portal που ανήκει στο ΥΠΕΞ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Datenschutz
Die Verwaltung und der Schutz der personenbezogenen Daten des Besuchers/Nutzers der Dienstleistungen des griechischen Generalkonsulats, das dem Griechischen Aussenministerium angehort, unterliegt folgender Bedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen Griechenlands uber den Schutz personenbezogener Daten und europaischem Recht (Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG).
Die Nutzung der E-Goverment-Dienstleistungen erfordert die Erfassung und Verarbeitung von Informationen unterschiedlicher Art, wie z.B. personenbezogener Daten, deren Schutz, Verarbeitung, Geheimhaltung und Nichtveroffentlichen grundsatzliche Gesetzesforderung gema? der besonderen Voraussetzungen und Garantien der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen ist, die von den E-Goverment-Dienstleistungen erfullt werden muss.
Das Generalkonsulat verarbeitet personenbezugene Daten von naturlichen Personen ("Subjekte"), die angemeldete Nutzer des Portals sind. Zweck der Verarbeitung sind die digitalen Dienstleistungen an die Nutzer des Portals.
Im Einzelnen werden folgend Informationen uber die Erfassung der personenbezogenen Daten aufgefuhrt.

Nutzeranmeldung
Fur die Anmeldung des Besuchers als Nutzer sind folgende Daten unbedingt erforderlich: Name und Nachname, Email-Addresse und Mobiltelefonnummer. Zudem kann der Nutzer in seinem Einverstandnis freiwillig weitere Daten wie Festnetztelefonnummer oder Faxnummer angeben.  Diese Daten (nicht empfindliche personenbezogenen Daten) werden auf der Datenbank des Generalkonsulats gespeichert.

Terminvereinbarung

Fur eine Terminvereinbarung uber die Webseite ist die Verarbeitung der oben gennanten Daten erforderlich. Im Generalkonsulat werden die mindesten  personenbezogenen Daten erfasst, die fur die Erfullung des Zwecks, namlich der Dienstleistung, erforderlich sind.  Es werden nur diese Daten erfasst, die fur die Erfullung des bestimmten Zweckes notwendig und geeignet sind und sie werden nicht anderweitig als bestimmt verwendet. Das Unternehmen, das die Terminvereinbarungs-Software zur Verfugung stellt, wendet die EU-Richtlinien uber den Datenschutz an. Das Unternehmen, das den Telefondienst zur Terminvereinbarung anbietet, hat sich vertraglich verpflichtet die Daten nach der gebotenen Dienstleistung zu loschen und nicht an Dritte weiterzuleiten.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte jedes Besuchers/Nutzers gespeichert werden und die keine Kenntnis von irgendwelchen Dokumenten oder Dateien aus dessem Computer erlangen. Sie dienen lediglich zum Erkennen des Nutzers oder bestimmter Aktionen seinerseits wahrend fruherer Besuche auf der Webseite.

Links zu anderen Websites
Das Portal des Griechischen Aussenministeriums beinhaltet Links zu anderen Websites, die nicht von ihm, sondern von Dritten (naturliche oder juristische Personen) gefuhrt werden. Das Portal des Griechischen Aussenministeriums haftet auf keinen Fall fur die Datenschutzbestimmungen dieser Websites.

IP Addressen
Die IP Addresse durch die ein Computer Zugang ins Internet und folgend ins Netz erlangt, wird ausschliesslich fur die Erfassung statistischer Daten verwertet.

 

Bürozeiten:
Montag - Dienstag - Mittwoch - Freitag: 08:30 - 13:30
Donnerstag: 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
Ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München