Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Γραμματεία / Πληροφορίες
   

Eάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Γενικού Προξενείου ή το γραφείο του Γενικού Προξένου μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα: 089 998867 222  ή  089 998867 14 ή στο Email : grgencon.mun@mfa.gr

ή στο Fax : +49 89 409626

Ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München