Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Διαβατήρια
   
  Σύμφωνα με το Ν.3103/2003 η αρμοδιότητα εκδόσεως των ελληνικών διαβατηρίων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Οι προυποθέσεις χορήγησης ελληνικών διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους και άλλα θέματα παράτασης, αντικάστασης, απώλειας και ακύρωσης ρυθμίζονται από τα ΠΔ25/2004 και ΠΔ193/2005.

Ειδικότερα:

Διαβατήριο 5ετούς ισχύος δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης άνω των 14 ετών και κοστίζει 84.40€.

Διαβατήριο 3ετούς ισχύος χορηγείται σε ανηλίκους μέχρι 14 ετών και κοστίζει 73.60€.

Ταξιδιωτικά έγγραφα περιορισμένης ισχύος για επιστροφή στην Ελλάδα εκδίδονται ατελώς.

Κατά την κατάθεση της αιτήσεως για έκδοση διαβατηρίου, απαιτείται οπωσδήποτε η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, καθώς και του ανηλίκου ή του επιτροπευομένου, μαζί με τον ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ανήλικοι 12 χρονών και άνω υπογράφουν την αίτηση, μαζί με τους γονείς ή κηδεμόνες τους, καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ανήλικοι κάτω των 12 χρονών, δεν υπογράφουν οι ίδιοι, παρά μόνο οι ασκούντες την γονική εξουσία γονείς ή κηδεμόνες τους. Απαιτείται όμως η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου και τα λοιπά δικαιολογητικά, είτε στα αρμόδια γραφεία που λειτουργούν στις προξενικές μας αρχές, είτε στην Ελλάδα, κατά την εκεί προσωρινή παραμονή τους.

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για έκδοση διαβατηρίου καθορίζονται στην ΚΥΑ 3021/22/10/2005 και είναι τα παρακάτω:
I.
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
1. Μία έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων 4Χ6 cm ) τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί τελευταίου μηνός.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή
3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης τελευταίου εξαμήνου, στο οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή μερίδα αναζητείται και από την Αρχή μας
4. Παλαιό διαβατήριο (εάν υπάρχει)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή)
II.
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Μία έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων 4Χ6 cm ) τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί τελευταίου μηνός.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης τελευταίου εξαμήνου.
3. Βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου πιστοποιούσα την ανυποταξία
4. Παλαιό διαβατήριο
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή)
III.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

1. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων 4Χ6 cm ) τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί τελευταίου μηνός.
2. Πιστοποιητικό γέννησης, τελευταίου εξαμήνου, είτε πρωτότυπο, είτε με φαξ μέσω Προξενείου στο οποίο επικολλάται μία έγχρωμη φωτογραφία με βεβαίωση ταυτοπροσωπίας απο την Αρχή μας.
3. Αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, καθώς και του ενός, τουλάχιστον, γονέα με έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παραλαβή από την Προξενική Αρχή)
IV.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ / ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
1. Δήλωση απώλειας διαβατηρίου από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή του τόπου που χάθηκε το διαβατήριο (Verlust Anzeige)
2. Υπεύθυνη Δήλωση στο Προξενείο στην οποία θα αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου. Αν το απωλεσθέν διαβατήριο ήταν σε ισχύ, μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για διαβατήριο μόνο μετά την παρέλευση 3 μηνών από την δήλωση της απώλειας στο Προξενείο
3. Αίτηση και δύο φωτογραφίες
4. Συγκατάθεση γονέων για τα ανήλικα τέκνα.

Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη τελευταίου μηνός, διαστάσεων 4Χ6 cm , έγχρωμη, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί. Το πρόσωπο να καταλαμβάνει το 70% έως 75% και η απόσταση από το πηγούνι έως την κορυφή του μετώπου να είναι 50% έως 60% της φωτογραφίας. Κατά προτίμηση στη φωτογραφία δεν θα πρέπει να φοράτε γυαλιά, τα μαλλιά σας να μην καλύπτουν καθόλου το μέτωπο και να είναι τραβηγμένα πίσω από τα αυτιά. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοικτό γκρι μέχρι 5%. Για περισσότερα http://www.minocp.gov.gr

Τα διαβατήριο αφού εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστέλλεται στο Αρμόδιο Προξενείο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορεί να παραληφθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ

Τα έντυπα των αιτήσεων και των υπευθύνων δηλώσεων παραλαμβάνονται από το αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων του Γ.Π.Μονάχου.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΝΟ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
Ή ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

09001001821
Για Ραντεβού πιέστε ΕΔΩ (link1) ή ΕΔΩ (link2) ή ΕΔΩ (link3)


   


 

 

Τμήμα Διαβατηρίων
(ΓΡΑΦΕΙΟ 2)
Τηλ.: +49 89 99886712 ή +49 89 99886711
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη: 14:00-16:00, Παρασκευή: 14:00-15:30

Υποδοχή κοινού
ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Για Ραντεβού πιέστε
ΕΔΩ
Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
Αίτηση
 
   
 
Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München